แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์

ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ดำเนินการสอนไปในทิศทางเดียวกัน

01

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม

มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2563

Graphic
02

ขั้นตอนที่ 2Microsoft Teams

จัดเตรียมและออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams

ภารกิจอาจารย์ประจำรายวิชา
 • ออกแบบแนวทางจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของแต่ละสัปดาห์ (เนื้อหา+กิจกรรมที่เหมาะสม)
เครื่องมือสนับสนุนอาจารย์
Graphic
03

ขั้นตอนที่ 3 พบปะและชี้แจงนักศึกษา

อาจารย์สร้าง Facebook Group ประจำวิชาเพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงและคัดกรองนักศึกษา รวมถึงสร้างความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของอาจารย์

ภารกิจอาจารย์ประจำรายวิชา
 • สร้าง Facebook Group
 • ตรวจสอบนักศึกษาที่เข้ามาในกลุ่มว่าเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนตรงกับรายวิชาและ Section ของอาจารย์หรือไม่
 • แจ้งรูปแบบการเรียนให้นักศึกษาทราบ
 • ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาตามความพร้อม แบ่งกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เรียนในชั้นเรียนและกลุ่มที่ 2 เรียนออนไลน์
 • แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teams
 • แจ้งรหัส (Code) ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Teams
 • แจ้งรูปแบบบัญชีอีเมลล์ @cmru.ac.th สำหรับการใช้งานระบบให้แก่ผู้เรียน
 • ตอบคำถาม/คำแนะนำให้กับผู้เรียน เพื่อนำผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Teams
เครื่องมือสนับสนุนอาจารย์
Graphic
04

ขั้นตอนที่ 4 นำผู้เรียนเข้าห้องเรียน

การนำผู้เรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ ด้วยบัญชีอีเมลล์ @cmru.ac.th ผ่านระบบ Microsoft Teams

ภารกิจอาจารย์ประจำรายวิชา
 • แจ้งผู้เรียนให้เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams ด้วยบัญชีอีเมลล์ @cmru.ac.th
 • กรณีมีปัญหาการใช้งานอีเมลล์ @cmru.ac.th ผ่านกล่องข้อความ FB FanPage : Digital CMRU
เครื่องมือสนับสนุนอาจารย์
student to class
05

ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย การ Live สดเพื่อบรรยาย อัพโหลดสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม ติดตามกิจกรรมของผู้เรียน สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนผ่านการโพสต์ตั้งกระทู้ และตอบคำถามผู้เรียนผ่านระบบ

ภารกิจอาจารย์ประจำรายวิชา
 • อาจารย์จัดการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้
 • เพิ่มกิจกรรมตามที่ออกแบบลงในรายวิชาออนไลน์ Microsoft Teams
 • ติดตามการทำกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย/ให้ Feedback กับผู้เรียนผ่าน Microsoft Teams
เครื่องมือสนับสนุนอาจารย์
student activity
06

ขั้นตอนที่ 6วัดผลประเมินผลการเรียนรู้

วิธีวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ กลางภาคและปลายภาคเรียน 1/2563

ภารกิจอาจารย์ประจำรายวิชา
 • ออกแบบกิจกรรมวัดผลการเรียนรู้ กลางภาคและปลายภาคเรียน 1/2563
 • ซักซ้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม (Microsoft Teams หรือ Socrative) เพื่อวัดผลการเรียนรู้ กลางภาคและปลายภาคเรียน 1/2563
เครื่องมือสนับสนุนอาจารย์
คณะและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะ
 • ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดสอบด้วย Socrative กับอาจารย์ในคณะ
 • บริหารจัดการและดำเนินการสอบ ด้วย Socrative จากบัญชีผู้ใช้ Socrative Pro ของคณะ
measure class